Thứ tư, 29/11/2023 - 15:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Cụ thể:

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường.

Tích cực tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

 2. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường.

Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID -19 cho học sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục vận động phụ huynh học sinh mua bảo hiểm y tế cho con em mình ngay từ đầu năm học và đảm bảo duy trì trong suốt năm học nhằm thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Tổ chức, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch COVID-19 trên địa bàn.

3. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi theo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết. Thực hiện tốt hoạt động chào cờ, hát quốc ca trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp với các Sở, Ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; đảm bảo an ninh, an toàn trong các cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao bổ sung biên chế giao bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2022-2026 để triển khai thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, điều hành cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện tốt các chính sách phát triển đội ngũ: thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác; đánh giá, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

5. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện đến trường để học tập nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025, đồng thời tham mưu UBND tỉnh bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao”; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ “Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường”. Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, trong đó các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp.

Tranh thủ các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số gắn với tập trung chỉ đạo quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả các thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học hiện có ở các nhà trường.

6. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó:

a) Giáo dục mầm non:

Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp. Duy trì, ổn định tỷ lệ trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi ở những nơi có điều kiện, giữ vững tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhằm củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự phát triển theo độ tuổi của trẻ; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, hình thành ở trẻ hiểu biết về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt; đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non theo Điều lệ trường mầm non. Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

Từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

b) Giáo dục phổ thông:

Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong năm học 2022 - 2023; chương trình giảng dạy tiếng Anh (thí điểm) cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11; biên soạn và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thí điểm loại hình trường, lớp chất lượng cao cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025.

Đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận khai thác các nguồn học liệu đa dạng, phong phú; phát triển khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự học cho học sinh. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong năm học (thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và các lớp THPT cấp tỉnh; thi tuyển sinh lớp 10;...) hợp lý, đảm bảo mục đích yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023 theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, nhất là thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học; thực hiện triệt để đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khắc phục có hiệu quả tình trạng dạy chay, học chay. Đẩy mạnh phong trào thi đua sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học.

c) Giáo dục thường xuyên:

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT chất lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động. Củng cố, phát triển mạng lưới các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được học tập liên tục, suốt đời; nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Phối hợp các hội, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND các cấp thực hiện mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021) và các đề án thành phần phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương. Đa dạng hóa các hình thức mở lớp để thu hút nhân dân đến với các lớp dạy nghề, các chuyên đề,… tại các Trung tâm Học tập cộng đồng; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GDĐT; tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”.

8. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục

Chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác và đầu tư với nước ngoài. Khuyến khích hợp tác với các cơ sở giáo dục và đào tạo từ các quốc gia phát triển. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục.Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Tích cực tham gia các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế đối với giáo dục phổ thông (PASEC, PISA...).

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục theo hướng: Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian thanh tra, vừa đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra của Sở, kiểm tra của phòng; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, tự chấn chỉnh; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm, hạn chế, thiếu sót của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học, kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục; kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Quan tâm bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm những khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Thực hiện tốt việc công khai thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các hoạt động cơ bản của nhà trường theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với hiệu quả công việc, bám sát với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đơn vị, kịp thời động viên, tạo động lực tích cực cho đội ngũ CBQL, giáo viên trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025, Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Phòng Tổ chức-Hành chính

Lượt xem: 12.672
Tác giả: La Thanh Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 2
Tháng 11 : 167
Năm 2023 : 1.437