Chủ nhật, 04/12/2022 - 04:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 59-TB-SGDKHCN TAP HUAN SGK 6 11/06/2021
2 707-SGDKHCN-GDTrH-TX PHONG CHONG TAI NAN THUONG TICH 11/06/2021
3 283_Tang Cuong Phong, Chong Tai Nam Thuong Tich 11/06/2021
4 690-SGDKHCN-GDTrHTX KI THI OLYMPIC TOAN HOC 11/06/2021
5 256_Trien Khai Thuc Hien Ke Hoach 34 UBND tinh 11/06/2021
6 554-SGDKHCN-GDTrH-TX TRIEN KHAI KE HOACH SO 34 11/06/2021
7 633-SGDKHCN-GDTrHTX PHONG TRAO TRONG CAY XANH 11/06/2021
8 587-SGDKHCN-TH-MN trien khai thuc hien thong tu 09 11/06/2021
9 584-SGDKHCN-TCHC TRIEN KHAI THUC HIEN THONG TU 24 11/06/2021
10 628-SGDKHCN-GDTrHTX HUONG DAN TONG KET NAM HOC 11/06/2021
11 2021_534-SGDKHCN-GDTrHTX BAO CAO SO KET PHAN LUONG HS 11/06/2021
12 540-SGDKHCN-GDTrH-TX THAM GIA THI ATGT 11/06/2021
13 506-SGDKHCN-TTr CUOC THI TIM HIEU PHAP LUẬT BAU CU 11/06/2021
14 443-SGDKHCN-TH-MN QUY DINH CAU TRUC TUYEN SINH LOP3, 6 CHAT LUONG CAO 11/06/2021
15 444-SGDKHCN-TCHC NGHI 30/4, 1/5 VA GIO TO HUNG VUONG 11/06/2021
16 414-SGDKHCN-GDTrHTX NGAY DOC SACH VIET NAM 11/06/2021
17 349-SGDKHCN-GDTrHTX LUA CHON SGK 6 11/06/2021
18 282-SGDKHCN-GDTrHTX HUONG DAN KIEM TRA CUOI HKII 11/06/2021
19 27-SGDKHCN-GDTrHTX HUONG DAN THUC HIEN HO SO SO SACH 11/06/2021
20 28-SGDKHCN-GDTrHTX QUAN LY DIEU HANH TO CHUYEN MON 11/06/2021
21 29-SGDKHCN-GDTrHTX QUAN LI SINH HOAT CHUYEN MON 11/06/2021
22 CAP NHAT MINH CHUNG TREN TEMIS 11/06/2021
23 316-SGDKHCN-KTKĐ DIEU CHINH THI HS9 LOP 9 11/06/2021
24 280-SGDKHCN-GDTrH-TX TUYEN TRUYEN VAN DONG THAM GIA THI STTTN 11/06/2021