Sunday, 04/12/2022 - 04:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 285_Trien Khai Ke Hoach Thuc Hien Cong Tac Thi Hanh Phap Luat 11/06/2021
2 286_Ke Hoạch Trien Khai Thuc Hien Ke Hoach 71 Cua UBND thành Pho 11/06/2021
3 Ke Hoach Kiem Tra 11/06/2021
4 266_Trien Khai Ke Hoạch Thuc Hien Cong Tac Phong Chong HIV_AIDS 11/06/2021
5 265_Trien Khai KH Thuc Hien Cong Tac Phong Chong Toi Pham Nam 2021 11/06/2021
6 Ke Hoach Thưc Hien Cham Soc Tre Em 11/06/2021
7 96_98_2021 trien khai KH 96, 98 11/06/2021
8 232_KH_PGD KH DOI MOI SANG TAO 11/06/2021
9 203_Ke Hoach Xet Tot Nghiep 11/06/2021
10 190_Huong Dan Kiem Tra Danh Gia Ket QUa Hoc Tap Cuoi Nam Hoc TH 11/06/2021
11 187_Ke Hoach Kiem Tra Cong Tac Kiem Tra Hoc Ky 11/06/2021
12 174_Trien Khai KH 75 Cua UBND 11/06/2021
13 139_Ke Hoach Phat Dong Xay Dung Truong Hoc Xanh Sach Dep An Toan 11/06/2021
14 119_Ke Hoach Cong Tac Phong Chong Tham Nhung 11/06/2021
15 106_Ke Hoach Luan Chuyen Ke Toan 11/06/2021
16 64_KH Thi GVG THCS 11/06/2021
17 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2020-2021 11/06/2021
18 55a_Ke Hoach Boi Duoc HSG Lop 9 Thi Tinh 11/06/2021
19 Ke Hoach Dam Bao Trat Tu ATGT 11/06/2021
20 Tuyen Truyen Pho Bien Giao Duc Phap Luat 11/06/2021
21 279_Khao Sat Xay Dung Nghi Dinh Thay The Nghi Dinh 27 11/06/2021
22 Số: 257/PGDĐT V/v tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục 11/06/2021
23 251_94_2021_trien khai KH 94 chong mua ban nguoi 11/06/2021
24 Số: 247/PGDĐT Triển khai Kế hoạch Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 11/06/2021